Soveltava tutkimus elinkeinoelämän tukena

Yksi tärkeä tekijä Kokkolan menestyksen takana on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen elinkeinoelämän tuloksellinen yhteistyö. Yhteistyötä tehdään monella rintamalla: tutkimuksessa, opetuksessa sekä yhteisen tutkimusinfran kuten huippuluokan laboratorioiden hyödyntämisessä.

Kokkolassa on erinomainen kemian, biotalouden sekä mineraalitalouden osaamiskeskittymä. Näille aloille erikoistuminen on mahdollistanut sekä korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen että yrityksiä palvelevat käytännön sovellukset. Erikoistumisaloilla tehtävä huippututkimus tavoittaa kansainvälisen tiedeyhteisön ja lisää samalla yliopistokeskuksen emoyliopistojen – Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen – vaikuttavuutta. Kampukselle sijoittuvat GTK ja LUKE täydentävät osaamista: voidaan puhua jo aidosta osaamiskeskittymästä.

Elinkeinoelämään vahvasti linkittynyt yliopistollinen tutkimus edistää innovaatioita – näin tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös kaupallisesti. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kemian tutkimusryhmän väitöstutkimuksia ja julkisia hankkeita on hyödynnetty menestyksekkäästi esimerkiksi teollisuuden prosessi- ja ympäristöteknologian sovelluksissa. Esimerkiksi akkukemikaalien tutkimuksessa yritysyhteistyö kattaa arvoketjut kaivannaisteollisuudesta kemianteollisuuteen ja edelleen loppukäyttäjiin. Yliopistokeskuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö on syventynyt myös pitkäjänteisiin suoriin tilaustutkimuksiin.

Yhteistyö ei rajoitu pelkästään kemian alaan, vaan yritykset hyödyntävät runsaasti myös muita yliopistokeskuksen tutkimusaloja kuten liiketaloutta ja tietotekniikkaa. Viime aikoina on tutkittu paljon esimerkiksi teollisen internetin ratkaisuja sekä edistetty uusien arvoketjujen ja liiketoimintakonseptien luomista.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius käy alueen yritysten kanssa tiivistä vuoropuhelua osaamistarpeista. Eri alojen professoreilla on sparrausryhmiä yritysten ja muiden sidosryhmiensä johdon kanssa. Uusin tutkimustieto on nopeasti hyödynnettävissä, ja yhteisen kehittämisen areenoilla testataan uusien ideoiden potentiaali.

Yksi konkreettinen esimerkki kaikkia osapuolia hyödyttävästä käytännön yhteistyöstä on Kokkolan akkukemikaalien tutkimuslaboratorio. Se on alan ainoa julkinen laboratorio Suomessa, ja yhtä tasokkaita yksiköitä on Euroopassakin vain muutamia. Laboratorio on sekä yliopistokeskuksen, Centria-ammattikorkeakoulun että yritysten käytettävissä. Laboratorion erikoisuutena on litiumioniakkujen valmistusprosessissa välttämätön kuivatila. Tuotannosta lähtevien aitojen tarpeiden, osaamisen ja tutkimusolosuhteiden ansiosta akkukemikaalien tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on Kokkolassa maailmanluokkaa.

Tanja Risikko
johtaja
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius