Karleby storindustriområde uppvisar starka exportsiffror

Företagen i KIP-området har investerat 413 miljoner euro på 5 år.

Karleby storindustriområde (KIP) påverkar inte bara den regionala ekonomin utan spelar också en betydande roll för den finländska industriexporten.

Storindustriområdet sysselsätter 2 200 människor, och omsättningen för företagen i området uppgick år 2014 till närmare 1,2 miljarder euro. Exportens årliga värde steg till 1,1 miljarder euro och utgjorde därmed 5,3 procent av Finlands export inom kemi- och metallindustri.

Detta framgår av en undersökning som Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK beställt för att utreda storindustriområdets effekter.

De produktionsinriktade företagen i storindustriområdet sysselsätter direkt cirka 1 600 personer. Dessutom arbetar omkring 600 personer vid de företag som producerar tjänster i KIP-området. Sedan 2010 har 200 nya arbetsplatser skapats i området, vilket innebär en ökning på 10 procent.

Sammanlagt 70 företag verkar i området. Drygt tio av dessa bedriver produktion, och resten är olika typer av servicebolag. Servicebolagens sammanlagda omsättning uppgick till 80–100 miljoner euro.

Mer än 25 procent av produktionspersonalen i KIP-området har högskoleexamen. Andelen anställda som avlagt åtminstone yrkesinriktad grundexamen är över 95 procent. Totalt 8 procent av alla arbetsplatser i Mellersta Österbotten finns i storindustriområdet.

KIP-området har också attraherat stora investeringar. Investeringarna uppgick under åren 2010–2014 till sammanlagt 413 miljoner euro. Av denna summa stod nyinvesteringarna för 228 miljoner euro och underhållsinvesteringarna för 186 miljoner euro. Bland de största investerarna kan nämnas Woikoski, Boliden Kokkola, Freeport Cobalt och Karleby Hamn.

Industriföretagen i storindustriområdet betalade och redovisade över 50 miljoner euro i skatter till staten och kommunerna. De betalade till exempel 22,3 miljoner euro i samfundsskatt och redovisade 19,5 miljoner euro i förskottsinnehållningar. Även serviceföretagen i området betalar och redovisar betydande summor samfundsskatt och förskottsinnehållningar.

– KIP:s utveckling är en verklig framgångssaga. Industrin, staden och utvecklingsbolaget har tillsammans skapat ett koncept genom vilket vi till och med har lyckats höja sysselsättningen i regionen. Tillsammans har vi skapat utmärkta förutsättningar för industriföretag att etablera sig i området och erbjuda alla som verkar där stora synergifördelar, säger Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

“Större exportvärde än väntat”

Enligt Thomas Slotte, styrelseordförande för Karleby Storindustriområde rf, är undersökningsresultaten mycket positiva för KIP-området.

– Exportvärdet var betydligt högre än vad jag hade förväntat mig. Exporten har otroligt stor betydelse, i synnerhet i det ekonomiska läge vi har i dag. Företagen tror också starkt på framtiden och vill växa. Det syns både i det totala antalet investeringar och i antalet nyinvesteringar, konstaterar Slotte.

Han lyfter också fram serviceföretagen som starka aktörer. Det bästa av allt är att serviceföretagen har lyckats sälja sina tjänster också till andra orter i Finland och utomlands.

– Företagen i området har av goda skäl betonat hur viktigt det är att ha kompetent personal. Utbildningssiffrorna visar att produkttillverkning kräver kompetens, och summan av alltihop blir starka exportsiffror. Man bör också komma ihåg att en stor del av personalen bor i Karleby ekonomiska region, och deras privata konsumtion är en betydande inkomstkälla för de övriga företagen, förklarar Slotte vidare.

Också Boliden Kokkola Oy:s verkställande direktör Jarmo Herronen nämner först de höga exportsiffrorna då han analyserar undersökningsresultaten.

– Alla vet vi att Finland lever på export. Exportens värde av storindustriområdets totala produktion är cirka 1,1 miljarder euro per år. Dessa exportpengar är en nödvändig del av inte bara Mellersta Österbottens, utan också hela Finlands ekonomiska drivkraft.

En annan beaktansvärd faktor förutom exporten är enligt Herronen personalens höga kompetens. Av alla anställda i KIP-området har cirka 370 avlagt högskoleexamen och över 1 100 yrkesinriktad grundexamen.

Undersökningen genomfördes av Tuomo A. Rytkölä, Triangle Partners Oy.

Närmare information:

Jonne Sandberg
Utvecklingsdirektör, Karleby stad
tfn: +358 (0)44 780 9093

Thomas Slotte
Styrelseordförande, KIP rf
tfn: +358 (0)50 302 0388

Jarmo Herronen
Verkställande direktör, Boliden Kokkola Oy
tfn: +358 (0)40 558 2270