KLARA

KlaRa – projekt för utveckling av spårtrafiken och centrumområdet i Karleby

KlaRa-projektet är en helhet som består av många enskilda projekt. Förverkligandet av projekthelheten medför speciellt näringslivet som anknyter till Karleby storindustriområde väsentlig nytta, men också trafiken blir smidigare och resekedjorna bättre fungerande. Dessutom främjas en positiv utveckling av Karleby stadsstruktur.

Det finns ett viktigt behov för åtgärderna som ingår i KlaRa-projektet. Karleby Hamn på storindustriområdet är Finlands tredje största allmänna hamn där ca 400 tågvagnar hanteras varje dygn. Efter fördjupningen av farleden kommer trafiken till och från hamnen att ytterligare öka, men det finns bara ett spår för tågtrafiken.

Godstrafiken går via Karleby järnvägsstation, som inom persontrafik betjänar ett befolkningsunderlag på ca 200 000 invånare. De allt snabbare förbindelserna ökar tågresandets popularitet, men förhållandena vid Karleby järnvägsstation släpar långt efter nutida krav. Perrongerna är inte täckta, parkeringsplatserna är trånga och resekedjorna besvärliga.

I och med att staden växer ställs också stadsstrukturen inför utmaningar. Det blir svårt att bygga ut staden på området söder om järnvägsstationen utan fungerande förbindelser till tjänsterna i centrum.

Ett dubbelspår till hamnen en nyckelinvestering

För att kunna svara på utmaningarna ovan är byggandet av ett dubbelspår från Karleby järnvägsstation till hamnen och storindustriområdet en nyckelinvestering. Tack vare dubbelspåret kan den tvåspåriga huvudbanan utnyttjas maximalt. Också säkerheten på det livligt trafikerade stadsområdet förbättras märkbart tack vare över- och underfarter som byggs i anknytning till investeringen i dubbelspåret.

I stadens centrum möjliggör dubbelspåret till hamnen utvecklingen av järnvägsstationen och dess närområde. Person- och godstrafiken får egna spår och persontrafiken skyddstak. Dessutom underlättas resandet av en anslutningsplåts som skapas för personbils-, buss- och tågtrafik.

Järnvägens underfartstunnel komprimerar stadsstrukturen genom att förena områdena söder och norr om järnvägen. Samtidigt påskyndas det planerade bostadsbyggandet på södra sidan. Det finns också planer på att göra riksväg 8 fyrfilig på Kosils område.

Projektplanering av helheten har redan gjorts. Projekthelhetens kostnader har beräknats uppgå till 50 miljoner euro.

Det är omöjligt för staden att ensam förverkliga ett utvecklingsprojekt av denna omfattning. I och med att staten är en central aktör är det viktigt att Karleby stad och staten har en gemensam vision om förverkligandet av projektet. I så fall kan förverkligandet av helheten inledas steg för steg enligt en så snabb tidsplan som möjligt.